Algemene voorwaarden

Artikel 1

Maatschappelijke naam: Odissey
Rechtsvorm: BVBA
Maatschappelijke zetel: 1970 Wezembeek-Oppem, Vosberg 62  
Ondernemingsnummer: 0829.900.029
BTW-nummer: BE0829.900.029

Kantoren gelegen in Melijndreef 13, 3080 Tervuren

Artikel 2

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden door de klant.

Artikel 3

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De duurtijd van levering gebeurt in onderling overleg en zal steeds naar redelijkheid worden bepaald.
De producten worden gratis geleverd in België, Nederland, Luxemburg vanaf een bestelling van € 400,00 exclusief BTW.
Bij een bestelling tot € 400,00 worden de vervoerskosten forfaitair op € 7,00 exclusief BTW begroot voor BE & LUX, 10,00 voor NL. Raadpleeg onze table hieronder voor alle transportkosten:

Land Geen transportkost boven? Transportkost (excl. BTW)
AUT no 15 eur
BEL 400 eur 7 eur
BGR no 20 eur
CZE no 15 eur
DEU 500 eur 10 eur
DNK no 15 eur
ESP no 15 eur
EST no 15 eur
FIN no 20 eur
FRA 500 eur 10 eur
GRC no 20 eur
HRV no 15 eur
HUN no 15 eur
IRL no 15 eur
ITA no 15 eur
LTU no 15 eur
LUX 400 eur 7 eur
LVA no 15 eur
NLD 400 eur 10 eur
POL no 15 eur
PRT no 15 eur
ROU no 15 eur
SVK no 15 eur
SVN no 15 eur
SWE no 15 eur
Andere landen no vraag een prijsofferte
Voor de levering van Tokyobike fietsen wordt er steeds (ongeacht het besteld bedrag) € 10,00 exclusief BTW aangerekend per fiets.

Artikel 4

De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 1 % per maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 als schadebeding. Nieuwe orders worden niet aanvaard en nieuwe leveringen worden niet uitgevoerd indien er nog onbetaalde facturen zijn.  

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd door de klant bij gebreke aan een protest binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven en met uiteenzetting van alle redenen van betwisting.

Bij gebreke aan het voldoen van één of meer uitstaande vorderingen behoudt Odissey zich het recht voor om haar verbintenissen onmiddellijk stop te zetten, leveringen stop te zetten en eventuele bestellingen als geannuleerd te beschouwen.

Artikel 5

De goederen blijven eigendom van Odissey tot op het ogenblik van de volledige betaling. Van zodra de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

Eventueel betaalde voorschotten blijven verworven ten voordele van Odissey ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Indien de koper de goederen zelf herverkoopt, worden desgevallend alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop overgedragen aan Odissey.

Artikel 6

Indien de koper de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan Odissey een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 7

De goederen hebben een hoge exclusiviteitswaarde. De koper erkent dit en mag de goederen enkel te koop aanbieden via haar eigen officiële kanalen (winkel, site, ...) Deze kanalen dienen uiterlijk op het moment van de bestelling medegedeeld te worden aan de verkoper, bij gebreke waaraan Odissey eenzijdig bepaalt welke kanalen verboden zijn.

Odissey behoudt zich het recht voor om deze kanalen te controleren en eventueel aan te passen/bepaalde kanalen te weigeren. Het doorverkopen van goederen aan niet-particulieren is verboden.

Het online verkopen van onze goederen is enkel toegestaan mits het akkoord van Odissey en binnen het met Odissey afgesproken geografisch gebied. Indien de koper de goederen op een andere manier wenst aan te bieden, dient hij op eender welk tijdstip steeds het akkoord te hebben van de verkoper. Ook het verkopen van goederen via derden op commissie kan enkel na expliciete schriftelijke toestemming mogelijk.

Bij gebreke is de koper een schadevergoeding verschuldigd, welke o.a. de (gevolg)schade wegens de schending van de reputatie van het merk zal omvatten en minimaal begroot is op 5.000,00 € per inbreuk.

Artikel 8

Op het moment van levering en/of ophaling dient de koper onmiddellijk een eerste verificatie van het goed uit te voeren en dit nauwkeurig te inspecteren. Eventuele zichtbare gebreken dienen 48
uur na levering schriftelijk gemeld te worden aan Odissey.

Artikel 9

Odissey kan in geen geval worden aangesproken voor eender welke fabricagefout of iedere vorm van slijtage van het geleverde goed.
Eventuele aansprakelijkheid zal in ieder geval hoogstens maximaal de aankoopprijs van het gebrekkige goed omvatten.
Odissey kan in geen geval instaan voor eventuele onrechtstreekse schade (vb.(niet-limitatief) winstderving, schade aan derden, … )

Artikel 10

Indien bij een geval van overmacht, Odissey in de onmogelijkheid is om haar verbintenissen uit te voeren/ deze onredelijk verzwaard worden, kan zij haar verbintenissen gedurende de tijd van deze overmacht, dan wel definitief opschorten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Artikel 11

De nietigheid van één der artikelen van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan, noch van deze algemene voorwaarden in hun geheel. Hun afdwingbaarheid blijft. Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de algemene voorwaarden.

Artikel 12

Odissey behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Odissey formuleert een voorbehoud m.b.t. de correctheid van prijzen op haar website en behoudt zich het recht voor om de prijs van een product na bestelling te wijzigen indien zij kan aantonen dat de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs bijvoorbeeld (niet-limitatief) door een fout in het systeem of een typefout. Odissey zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en de klant dient binnen de 7 dagen na de verwittiging per aangetekend schrijven te melden of hij wenst af te zien van de koop. Bij gebreke waaraan de overeenkomst tussen partijen zal gelden aan de gewijzigde prijs.

Artikel 13

Al de overeenkomsten gesloten met Odissey worden beheersd door het Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen zijn enkel en alleen de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Odissey.